Stoktan Hızlı Kargo:

Sitemizdeki tüm ürünler stokludur.

Siparişiniz tam zamanında güvenilir bir şekilde elinizde.

Gizli Ortak İş Ortaklığı Gizlilik Formu

1. TARAFLAR
İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan (Gizlilik Politikası) ekinden oluşan "İş Ortaklığı Programı Sözleşmesi" (hepsi birlikte "Sözleşme" olarak anılacaktır); "Gizliortak.com ile "İş Ortağı" arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanması anında akdedilerek karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. TANIMLAR
"Gizli Ortak" : Gizli Ortak Elektronik Ticaret Anonim Şirketi 
"İş Ortağı" : Gizli Ortak tarafından İş Ortaklığı Programı'na kabul edilmiş web sitesi sahibi 
İŞ ORTAKLIĞI PROGRAMI
"Gizli Ortak" tarafından geliştirilen ve yönetilen İş Ortaklığı Programı, iş ortaklarının belirledikleri domain adreslerinin "Gizli Ortak" tarafından yönetilmesini içermektedir. İş ortaklarının "Gizli Ortak"a üye yaptıkları siteden sağlanacak satış sonrası "İş Ortak"larına vereceği ücreti kapsamaktadır. İş ortaklığı programı, işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin eklerinden olan Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve "Gizli Ortak"ın yönetimi doğrultusunda yürütülür.

İş Ortaklığı Programı süreç prosedürleri şu şekildedir; 
"İş Ortağı" olmak isteyen web sitesi sahibi, İş Ortaklığı Programına dahil olmak üzere "Gizli Ortak"a başvurur. Başvuru sahibinin web sitesi "Gizli Ortak" tarafından incelenir ve aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirdiği anlaşılırsa site sahibinin "İş Ortağı" olmasına onay verilir.

1.    Başvuru sahibinin site alan adı sub domain alan adı olmamalıdır,
2.    Domain ismi suç unsuru teşkil edebilecek veya onur kırıcı ifadeler içerecek bir alan adı olmamalıdır.,

"Gizli Ortak" tarafından sağlanan websitesinde gerçekleşen satışlar(siparişi oluşmuş, son kullanıcı tarafından teslim alınmış ve belirlenen yasal sürede son kullanıcı tarafından iade edilmemiş siparişler) üzerinden "İş Ortağı" belirlenen bir ücreti almaya hak kazanır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme "Gizli Ortak" tarafından geliştirilen ve yönetilen İş Ortaklığı Programı'nın çerçevesinin belirlenmesi ve İş Ortaklığı Programı kapsamında "Gizli Ortak" ve "İş Ortağı"nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

4. İŞ ORTAĞI"NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
"İş Ortağı"; 
a. İş Ortağı belirlediği ve telif hakkı kendisine ait olan bir alan adını "Gizli Ortak" sunucularına yönlendirmek suratiyle bu domainin tüm kullanım hakkını yönlendirdiği süre boyunca "Gizli Ortak" tarafından sınırsız kullanılmasını kabul etmeyi,
b. İş Ortaklığı Programı kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da "Gizli Ortak"'nin İş Ortaklığı Programı sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya akamete uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı
c. İşbu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini,
d. İşbu sözleşme ile "Gizli Ortak"'a bildirdiği domain alan adresinin tüm haklarının kendisine ait olduğunu,
e. Herhangi bir virüs salmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, spam, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını,
f. İş Ortaklığı Programı'nda "İş Ortağı" olarak yer aldığı süre boyunca, İletişim Bilgileri bölümünde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki "Bilgilerim" bölümünde yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde "Gizli Ortak" tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve "Gizli Ortak" 'ın maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. GİZLİ ORTAK'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
"Gizli Ortak"; 
a. İş Ortaklığı Programı'na başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen İş Ortakları'na, hosting, barındırma ve satış hizmeti vereceğini,
b. İşbu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yine aynı madde içerisinde belirtilen şekilde yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
6. FİKRİ HAKLAR
İş Ortaklığı Programı kapsamında "Gizli Ortak" tarafından "İş Ortağı"na sağlanan kodlar, tasarımlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hak "Gizli Ortak"'a aittir. "Gizli Ortak" işbu sözleşme hükümleri uyarınca "İş Ortağı"'nın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla "İş Ortağı"'na "Gizli Ortak"'ın İş Ortaklığı Programı ile sınırlı olmak üzere telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma yetkisi vermektedir.

"Gizli Ortak" tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece "İş Ortağı", "Gizli Ortak"ın telif haklarına tabi çalışmaları çoğaltamaz, yayamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

"Gizli Ortak", birinci fıkrada yer alan kullanım haricinde, telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari ve hizmet markalarını, "Gizli Ortak"'ın hizmetlerine, sitesine, ilanlarına ve reklamlarına ait ticari görünümü veya sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmakta olup bunların kullanımı kendi yazılı iznine tabidir.

7. ÖDEME

7.1. ÖDEMEYE HAK KAZANMA
"İş Ortağı"'nın "Gizli Ortak"'dan İş Ortaklığı Programı doğrultusunda ücret talep etme hakkı "İş Ortağı"'nın işbu sözleşme içerisinde belirtilen yükümlülüklerini ve "Gizli Ortak" tarafından web sitesinde belirlenen İş Ortaklığı Programı'na dair kural ve koşulları tam ve mükemmel bir şekilde yerine getirmesi halinde doğacaktır.

7.2. ÖDEMEYİ TALEP HAKKININ DOĞUMU ve KULLANIMI
"İş Ortağı" nın ücreti; toplam hakedişin asgari 50 TL (Elli Türk Lirası)'yi aşması halinde doğacaktır. "İş Ortağı"nın web sitesi üzerinden talimat vermesinden sonra Gizli Ortak işbu sözleşme kapsamında kendisi tarafından belirlenen ödeme tarihlerinde "İş Ortağı"nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelini banka havalesi ile ödeyecektir.

"İş Ortağı", "Gizli Ortak" tarafından belirlenen sürelerde "Gizli Ortak" tarafından ödemenin yapılmaması halinde işbu sözleşmeyi feshetmeyeceğini ve/veya "Gizli Ortak" aleyhine sözleşmeye ve ödemeye ilişkin edimlerin yerine getirilmediğini iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, İş Ortağı ancak beş günden az olmamak üzere süre vererek akdi feshedebilir.

"İş Ortağı"nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelinin ödemesi "İş Ortağı" tarafından İletişim Bilgileri bölümü içerisinde belirtilen banka hesabına yapılacaktır. Havale masrafı "İş Ortağı"na aittir.

7.3. ÖDEMENİN YAPILMASI

7.3.1. "İŞ ORTAĞI" TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMESİ DURUMU
"İş Ortağı"'nın ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim edeceğini belirtmesi halinde, "İş Ortağı" ödeme talimatıyla talep ettiği miktar üzerinden "Gizli Ortak"a fatura tanzim eder. Ödeme, faturanın "Gizli Ortak"a tebliğinden itibaren "Gizli Ortak" tarafından belirlenip web sitesinde duyurulan tarihlerde yapılacaktır. "İş Ortağı" faturayı "Gizli Ortak"'nin ödeme sayfasında belirtilen posta adresine gönderecektir.

7.3.2. "İŞ ORTAĞI" TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMEMESİ DURUMU
"İş Ortağı"'nın ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim etmeyeceğini belirtmesi halinde, ödeme (ödenecek bedelden yasal stopajlar kesildikten sonra kalan miktar) "Gizli Ortak" tarafından belirlenip web sitesinde duyurulan tarihlerde yapılacaktır.

8. GİZLİORTAK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
"İş Ortağı", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "Gizli Ortak"'ın kendi veritabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "Gizli Ortak"'i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. FESİH
"İş Ortağı"'nın işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde "Gizli Ortak", "İş Ortağı"'nı geçici olarak İş Ortaklığı Programı'ndan çıkarabileceği gibi dilerse sözleşmeyi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. "İş Ortağı", işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranarak sözleşmenin "Gizli Ortak" tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu ücreti alma ve talep etme hakkından "Gizli Ortak" lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
İşbu sözleşme, 1. maddede belirlenen tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren hesaplanacak bir yıllık sürenin bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından işbu sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen biçimde bildirim yapılmak suretiyle feshedilmediği taktirde kendiliğinden taraflar arasında 12 ay süre ile yenilenmiş olur.

11. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER
"İş Ortağı", "Gizli Ortak"a İş Ortaklığı Programı'na kayıt sırasında "Gizli Ortak"a bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. "İş ortağı"nın belirtilen elektronik posta adresi, "İş Ortağı"nın İş Ortaklığı Programı'na kayıt sırasında "Gizli Ortak"a bildirdiği elektronik posta adresidir. "Gizli Ortak" için belirlenen elektronik posta adresi ise tebligat@gizliortak.com adresidir.

Taraflar'ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf'a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

12. DEĞİŞİKLİK
İşbu sözleşme ve işbu sözleşmeyle atıfta bulunularak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Politikası" belgesinde "Gizli Ortak" dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidilebilir. Bu değişiklikler www.gizliortak.com sitesinde ilan edildiği tarihte taraflar bakımından bağlayıcılık kazanarak karşılıklı olarak yürürlülüğe girer.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Stoktan Hızlı Gönderi

Siparişler stoktan hızlı bir şekilde kargolanmaktadır.

Sorgusuz Sualsiz İade

×

Sorgusuz Sualsiz İade

Üstelik iade kargo ücreti bizden.

Geniş Ödeme Seçenekleri

×

Geniş Ödeme Seçenekleri

Tüm bankaların kartlarına 9 taksite kadar taksitle alım yapabilirsiniz.

Zengin ödeme seçeneklerinden size en uygun olanını seçin. Kredi kartı ile yapılan tüm işlemler 128 bit güvenlikli ssl sertifikası eşliğinde yapılmaktadır. Girdiğiniz kart bilgilerini biz dahil kimse göremez. Bilgiler tamamen sizin ve bankanızın arasında şifrelenerek iletilmektedir.

Sabit Kargo Ücreti

×

Sabit Kargo Ücreti

Sepetinizdeki tüm ürünler için sabit kargo ücreti ödersiniz.

Sürpriz kargo ücretleriyle karşılaşmazsınız. Sepetinize istediğiniz kadar ürünü eklersiniz sabit tek kargo ücreti ödersiniz. Sabit kargo ücretimiz 4.99 TL'dir. 

×

Stoktan hızlı gönderi.

Tüm ürünler stoktan hızlı bir şekilde gönderilmektedir.

Tüm ürünler stoktan hızlı bir şekilde gönderilmektedir.

Sorgusuz Sualsiz İade

×

Sorgusuz Sualsiz İade

Üstelik iade kargo ücreti de Bizden.

Bu ürünü şimdi alın, evde inceleyin, memnun kalmazsanız anında iade edin, iade kargo ücretini de biz ödeyelim. Size gönül rahatlığıyla alışverişin keyfini sürmek kalsın.

Geniş Ödeme Seçenekleri

×

Geniş Ödeme Seçenekleri

GEniş ödeme seçeneklerinden size uygun olanını seçin, alışverişin keyfini çıkarın.

Zengin ödeme seçeneklerinden size en uygun olanını seçin. Kredi kartı ile yapılan tüm işlemler 128 bit güvenlikli ssl sertifikası eşliğinde yapılmaktadır. Girdiğiniz kart bilgilerini biz dahil kimse göremez. Bilgiler tamamen sizin ve bankanızın arasında şifrelenerek iletilmektedir.

×